kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

TORUŃ — FORDON — BYDGOSZCZ

25 June 2013r.

TORUŃ — FORDON — BYDGOSZCZ. 47 km, droga główna nr 10. Wyjazd z Torunia na zach. ul. Szosa Bydgoska, z prawej mijając kompleks zabudowań ,,Merinotexu", największego w Polsce producenta przędzy czesankowej elanowo-argonowej i ozdobnej (zbud. w 1.1959-65). — 75 km Fordon, w obrębie Bydgoszczy. Przemyśl spożywczy, ceramiczny i drzewny. Historia związana z Wyszogrodem (grodzisko wczesnośredniowieczne na pd. zach., ok. 500 m od centrum dzielnicy). Lokacja 1382, potwierdzona 1424. Ok. 2,5km na pn. zach. „Dolina Śmierci", PODGÓRZ, CZERWIŃSK — WYSZOGRÓD gdzie w 1. 1939-45 hitlerowcy rozstrzelali ponad 1500 osób z Bydgoszczy, Fordonu i okolicy. Pomnik. — W odl. 12 km centrum Bydgoszczy. Wyjazd ze śródmieścia na pd. do rozgałęzienia na lewym brzegu Wisły. — 216 km Podgórz, dzielnica Torunia (opis wyżej). 218 km. Skręt w prawo na zach. Rozgałęzienie dróg. — 221 km. Na wprost droga do Bydgoszczy, w lewo, na pd. zach. do Inowrocławia (28 km, trasa 86 w odwrotnym kierunku). Po lewej cmentarz i pomnik ponad 14 000 jeńców radzieckich (1969, W. Marciniak i L. Popielewski), pomordowanych i zmarłych na skutek głodu i epidemii w obozie M-Stammlager 312 (XX C), który znajdował się tu w 1. 1941^5. Dalej do Bydgoszczy trasa biegnie przez wydmowy obszar Puszczy Bydgoskiej. W prawo na pn. Solec Kujawski (13200 mk.), m. nad Wisłą. Przemysł maszynowy, materiałów budowlanych, środków transportu, skórzany i drzewny. Na cmentarzu oraz w lesie między Solcem Kujawskim a Otorowem pomniki ku czci ofiar terroru hitlerowskiego. 263 km. Rozwidlenie dróg. Droga drugorzędna skręca w lewo na zach., omija Bydgoszcz od pd. Dalej na wprost drogą główną nr 25. — 272 km Bydgoszcz (trasa 85). Do miasta wjazd ul. Nowotoruńską. WARIANT PŁOCKI — 125 km Odcinek Warszawa — Zakroczym — Ostrzykowizna (42 km) trasa 73. Wyjazd z Ostrzykowizny na pd. zach. — 58 km Chociszewo. Kościół drewniany 1 poł. XIX w.; ołtarz główny późnorenesansowy pocz. XVII w. Dwa krucyfiksy późnogotyckie z 1 poł. XVI w. 64 km. Na lewo Czerwińsk, wieś położ. na wysokim brzegu Wisły. W XII w. P. Dunin funduje opactwo kanoników regularnych. Część osady należąca do biskupów płockich otrzymała prawa miejskie w 1373, część klasztorna w 1582. W 1410 Władysław Jagiełło na czele rycerstwa małopolskiego połączył się tutaj z wojskami litewskimi, mazowieckimi i wielkopolskimi i stąd wyruszył pod Grunwald. Utrata praw miejskich 1865. Zespół opactwa. Kościół zapewne przed 1140, jeden z najcenniejszych zabytków architektury w Polsce. Mimo licznych przeróbek w okresie gotyku, renesansu i baroku zachował charakter romański. W przedsionku portal romański ok. 1140. Kolumny romańskie częściowo odsłonięte. W 1951 odsłonięto w kaplicy Ukrzyżowania malowidła romańskie z pocz. XIII w. Z dotychczas odkrytych jest to największy zespół malowideł romańskich w Polsce. Odkryto także malowidła gotyckie i renesansowe. Cenne wyposażenie wnętrza. Przed kościołem d. późnogotycka dzwonnica, tzw. Brama Opata Kuli z 1457. Klasztor w założeniu gotycki XV/XVI w. przebud. w 1663. Gotycki refektarz. Z dziedzińca piękny widok. W klasztorze cenne zbiory etnograficzne z misji prowadzonych przez zakonników. Przystań żeglugi wiślanej. Towarzystwo Miłośników Czerwińska. 72 km Wyszogród (2900 mk.), m. na wysokim brzegu Wisły, pociętym przez liczne i głębokie parowy. Przystań żeglugi rzecznej. Gród znany od XI w., w XIII w. siedziba kasztelana. Prawa miejskie 1398. Rozkwit miasta w XV i XVI w. Tutaj urodził się Leonard zwany Wyszogrodczykiem, wybitny humanista, przyjaciel A. Frycza Modrzewskiego. W XVII i XVIII w. nastąpił upadek miasta. Ponowny 726 rozwój od końca XIX w. Walki we wrześniu 1939. WYSZOGRÓD — PŁOCK Grodzisko Góra Zamkowa ze śladami fundamentów zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. Kościół paraf, późnobarokowy 1773-86. Kościół pofranciszkański z XV w. rozbud., w części prezbiterialnej gotycki, kaplica późnogotycka, nawa barokowa. Ołtarz główny barokowy 1670. Z barokowego klasztoru z 2 poł. XVII w. zostało skrzydło wsch. W odl. 3 km na pn. Rębowo. Drewniany kościół z 1 poł. XVI w. Wyposażenie XVII-XVIII w. 7 km dalej Kobylniki. Kościół gotycki zbud. ok. 1521, przebud. w XVI i XIX w. Wewnątrz w ołtarzu głównym płaskorzeźba późnogotycka, dwa wspaniałe nagrobki renesansowe (jeden z warsztatu Santi Gucciego), barokowe ołtarze. . 82 km Mała Wieś. Budynek podworski i park z XIX w. Cukrownia zbud. w 1898. W czasie okupacji ośrodek ruchu oporu. Pomnik partyzantów GL. — 87 km Bodzanów, ongiś miasto. Kościół gotycki XIV/XV w., przebud., ołtarze barokowe. Na cmentarzu pomnik ofiar terroru hitlerowskiego. Za wsią trasa biegnie 3 km wzdłuż rz. Mołtawy. — 92 km. 1 km na pd. Miszewo Murowane z gotyckim kościołem z 1 poł. XV w., o założeniu centralnym, przebud. w XVIII w., wyposażenie gotyckie i barokowe. — 99 km Słupno, wieś letniskowa nad rz. Słupianką. Wzmiankowana w XII w. Kościół drewniany 1753. Ołtarz główny późnorenesansowy z pocz. XVII w. —105 km Imielnica. W odl. 2 km na pd. duża cukrownia Borowiczki. 113 km Płock (50 m, 117 600 mk.), m. wojewódzkie malowniczo położone na urwistym brzegu Wisły. Największy w kraju kombinat petrochemiczny, do którego ropa dostarczana jest rurociągiem „Przyjaźń", prowadzącym z ZSRR do NRD. Kombinat wytwarza paliwa i produkty uboczne (benzyna, oleje napędowe, smary, parafina, asfalty i in.) oraz różne środki chemiczne (polietylen, glikol, butadien i in.). Ponadto w mieście zakłady przemysłu maszynowego (fabryka maszyn żniwnych, stocznia rzeczna), metalowego, dziewiarskiego, spożywczego i zakłady urządzeń budowlano-montażowych. Towarzystwo Naukowe Płockie, placówki PAN, filia Politechniki Warszawskiej. Muzeum Mazowieckie. Muzeum Diecezjalne. Jedno z najstarszych miast w Polsce. Gród już w IX w. Pierwsza wzmianka 1047. Od XI w. stolica Mazowsza, przejściowo (1079-1138) rezydencja królów (Władysław Herman, Bolesław Krzywousty). Od 1075 siedziba biskupstwa. Od 1138 siedziba książąt mazowieckich. W XII w. jeden z ważniejszych ośrodków kulturalnych i politycznych Polski. 1180 założenie szkoły przy kolegium św. Michała. W 1237 prawa miejskie. Niszczony przez Litwinów, Prusów, Rusinów i Krzyżaków; zaczyna rozwijać się pomyślnie od poł. XIV w. Miasto otoczono murami, zbud. zamek. Po śmierci ks. płockiego Janusza II w 1495 przyłączony do Korony. W XVI w. przeżywa rozkwit. Czynna jest wyższa szkoła, w której nauczają profesorowie z Akademii Krakowskiej. Chlubą ziemi płockiej był znakomity poeta epoki baroku M. Sarbiew-ski. W XVII w. zaczyna się upadek miasta. Po drugim rozbiorze dostał się pod panowanie Prus. W 1807 siedziba departamentu płockiego Księstwa Warszawskiego. Po utworzeniu Królestwa Kongresowego w 1815 miasto wojewódzkie. Następuje powolny rozkwit gospodarczy i kulturalny. W 1820 powstaje Towarzystwo Naukowe Płockie. W ratuszu 23IX 1831 odbyła się ostatnia sesja powstańczego sejmu polskiego przed opuszczeniem krąju. Od 1837 stolica guberni płockiej. Próba opanowania miasta w czasie powstania styczniowego nie powiodła się. Rozstrzelano tu przywódcę oddziałów powstańczych Z. Padlewskiego. W 1905 SDKPiL proklamowała strąjk robotników płockich; strajki szkolne. W Płocku urodzili się i tu działali J. Leszczyński-Leński (1889), późniejszy sekretarz generalny KC KPP, znany uczony L. Krzywicki (1859) i poeta W. Broniewski (1897). Od 1918 siedziba powiatu. W latach okupacji aresztowania, wywożenia do obozów koncentracyjnych, egzekucje. Dzięki budowie zakładów petrochemicznych i rafineryjnych miasto przekształciło się w duży ośrodek przemysłowy. Nowe dzielnice mieszkaniowe, przebud. śródmieścia. Zespół zamkowo-katedralny na Wzgórzu Tumskim. * Katedra romańska z ok. 1130-44, przebud. m.in. renesansowa 1531-34 i na pocz. XX w. (przywrócenie form romańskich). Portal romański, rekonstruowany. Słynne Drzwi Płockie z XII w. (kopia). W empirowej Kaplicy Królewskiej sarkofag Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego (1825, proj. Z. Vogla). Liczne nagrobki renesansowe i barokowe. W nawie głównej tablica poświęcona pamięci księży diecezji płockiej zamordowanych przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych. Skarbiec. Obok katedry Muzeum Diecezjalne. Pozostałością zamku, który na skutek obsunięcia się zbocza Wzgórza Tumskiego do Wisły w 1532 uległ zniszczeniu, jest Wieża Zegarowa XIV w. (później dzwonnica katedralna) i Wieża Szlachecka. Przylegają do nich zabudowania d. * opactwa benedyktynów XIV-XVIII w. i kościół św. Wojciecha z pięknym dziedzińcem XIV w. (Muzeum Mazowieckie ze zbiorami m.in. sztuki secesyjnej). W czasie przeprowadzonych badań archeologicznych odkryto obok katedry i w obrębie zamku fragmenty grodu, romańskiego palatium i kamiennej rotundy z XI-XII w. Z alei spacerowej biegnącej skrajem skarpy obok zamku i katedry piękny widok na doi. Wisły i dzielnicę Radziwie. Trwają prace nad powstrzymaniem procesów osuwiskowych skarpy płockiej. W centrum pl. Narutowicza z d. pałacem biskupim, budynkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego XV w., d. odwachem klasycystycznym z 1 poł. XIX w. — obecnie siedziba PTTK (przed budynkiem Płyta Nieznanego Żołnierza) i domami klasycystycznymi, m.in. Pod Opatrznością. Przy ul. Małachowskiego kompleks budynków d. kolegiaty św. Michała XII w. (romańskie podziemia) i kolegium jezuitów XVII w., przebud., w nich Liceum im. A. Małachowskiego — najstarsza szkoła w Polsce (ciągłość od 1180). Niedaleko przy ul. Piekarskiej nowoczesny Dom Wycieczkowy PTTK. Poniżej, u stóp skarpy amfiteatr. Na Starym Rynku * ratusz klasycystyczny 1824-27 (proj. J. Kubicki). Obok kościół farny 1356, przebud. 1733-75 i 1836. Przy ul. Wieczorka główna w Polsce świątynia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, neogotycka 1911-13. Przy ul. Kościuszki kościół i d. klasztor Dominikanów XVI w., przebud. Liczne domy klasycystyczne koniec XVIII — poł. XIX w. Ulica Mostowa 1 dom „Pod Trąbami" XV w., przebud. XVIII i XIX w. Fragmenty murów miejskich z XIV w. (ul. Bielska i Okrzei). Trzy pary klasycystycznych rogatek: Wyszogrodzkich, Płońskich i Dobrzyńskich ok. 1825 (proj. J. Kubicki). Przy ul. Warszawskiej ładnie położ. ogród zoologiczny. W kaplicy na cmentarzu tablica poświęcona pamięci mieszkańców miasta zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Na pl. Obrońców Warszawy pomnik W. Broniewskiego (1972, G. Żemła), dar społeczeństwa Śląska i Zagłębia. Na pl. 13 Straconych pomnik ofiar hitleryzmu. Wyjazd z Płocka na pd. zach. przez most na Wiśle. — 115 km Radziwie, dzielnica Płocka. Trasa biegnie d. tarasem zalewowym. — 1) Katedra, 2) Zabudowania d. opactwa benedyktynów (Muzeum Mazowieckie), 3) Dawny pałac biskupi, 4) Dawny odwach siedziba PTTK, 5) Kompleks budynków d. kolegiaty św. Michała i kolegium jezuitów (Liceum im. A. Małachowskiego), 6) Dom Wycieczkowy PTTK, 7) Amfiteatr, 8) Ratusz (Urząd Miejski), 9) Kościół farny, 10) Kościół i klasztor Mariawitów, 11) Dom Władysława Broniewskiego, 12) Kościół i d. klasztor Dominikanów, 13) Dom „Pod Trąbami", 14) Fragmenty murów miejskich, 15) Rogatki Wyszogrodzkie, 16) Rogatki Płońskie, 17) Rogatki Dobrzyńskie, 18) Zespół d. klasztoru Reformatów, 19) Dawna Kamera Pruska (Urząd Wojewódzki), 20) Dawny Do Łącka przez piękne lasy mieszane. — 124 km. Z lewej J. Górskie (pow. 43 ha), nad brzegiem 3 dęby — pomniki przyrody. Nad jeziorem liczne ośrodki wypoczynkowe. 125 km. Skrzyżowanie dróg. W odl. 2 km Łąck na 108 km trasy głównej. Dalej zgodnie z trasą główną. — 177 km Włocławek (160 km trasy głównej). — 229 km Toruń (213 km trasy głównej). 289 km Bydgoszcz .

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Atrakcje oraz noclegi na wczasy dla Ciebie.
wczasy, wakacje nad morzem, zwiedzanie, wakacje, Toruń, Bydgoszcz