kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Książęta Pomorscy

18 July 2012r.

Książęta gdańscy wzorem innych władców feudalnych rozwiniętego feudalizmu mimo noszenia tytułów związanych z jakimś miastem stolicą nie mieli jej faktycznie — przenosili się wraz z całym dworem z miejsca na miejsce, aby osobiście sprawować sądy, zapobiegać najazdom na granice lulb przygotowywać wyprawy wojenne. Musieli więc utrzymywać w znaczniejszych ośrodkach swoich urzędników, którzy w ich imieniu sprawowali władzę oraz pilnowali interesów zwierzchnika, a także czuwali nad gospodarką w posiadłościach książęcych. W 1271 r. pojawia się w źródłach po raz pierwszy imię kasztelana puckiego ścibora. Powstanie w tym grodzie kasztelanii świadczy o rozwoju gospodarczym tego nadmorskiego terytorium, którego centrum stała się osada leżąca mad zatoką. Kasztelan zastępując księcia w sprawach administracyjnych, sądowych i wojskowych był wyposażony w duży zakres władzy; podlegał bezpośrednio księciu, uczestniczył we Wszystkich naradach. Wybór miejsca na siedzibę lokalnej władzy świadczył o wytworzeniu się -tutaj zwartego ośrodka osadniczego oraz o trosce o zabezpieczenie korzyści -płynących z eksploatacji zasobów morza, a także o poczuciu konieczności Czuwania nad bezpieczeństwem granicy morskiej. Do obowiązków kasztelana należało ściąganie i gromadzenie -danin, zarządzanie -majątkami (włościami) książęcymi. Można przyjąć, że w naszym wypadku prze-de wszystkim szeroko pojęta gospodarka morska była powierzona jego pieczy. Od chwili utworzenia kasztelanii Puck stał się najważniejszym centrum gospodarczym i administracyjnym na zachodnim wybrzeżu Zatoki Gdańskiej. Świadczy o tym nadanie już przed 1270 r. osadzie prawa odbywania jarmarków w dniu św. Piotra i Pawła -(29 VI). Sarna osada rozrastała się wokół grodu kasztelańskiego i kościoła, który zaczęto wznosić -z polnych kamieni i cegieł. Nadanie jej praw miejskich, czyli stwierdzenia niejako na piśmie stanu faktycznego, było tylko kwestią czasu. Kasztelania pucka zalicza się -do -grupy młodszych, czyli utworzonych później od najwcześniejszych, takich jak gdańska, luibiSzeiwska, świecka, istniejących dowodnie już w XII w. Otwiera ona szereg nowo zorganizowanych ośrodków administracyjno- wojskowych. Daje też dowód, że podział administracyjny Pomorza był wzorowany na polskim, chociaż od 1227 r. księstwo pomorskie miało swoich niezależnych od książąt seniorów władców. Z imienia znamy tylko trzech kasztelanów puckich: Ściibora z 1271 r., Wojciecha z 1296 r. i Unisława z 1304 r. Oprócz nich spotykamy także w Pucku wojskich, czyli zastępców wymienionych wyżej. Byli to: Jarosław w latach 1281—1282 i Hieronim, wspomniany pod rokiem 1288. Wobec szczupłości przekazów nie można określić, jak długo którykolwiek z wymienionych urzędników pełnił swoje obowiązki. W KRZYŻACKIM JARZMIE "Wobec wiela gwałtu i bezprawia nam przez wasz Zakon zadanego, my (...) rycerstwo i (...) miasta Związku Pruskiego wypowiadamy waszej dostojności hołd i wszelką powinność z niego wynikającą." Z aktu wypowiedzenia posłuszeństwa Zakonowi 4 II 1454 r.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, Morze Bałtyckie