kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Pomorze za czasów Łokietka

20 July 2012r.

Walka księcia Władysława Łokietka o zjednoczenie państwa polskiego wymagała wielkich sił i środków. Trudno było w tym samym czasie toczyć boje na południu i północy kraju. Zabór Pomorza przez Krzyżaków w latach 1308—1311 potwierdza tę tezę, a równocześnie otwiera nowy okres w dziejach tej ziemi. Dotychczasowy ustrój administracyjny, stosunki gospodarcze i narodowościowe uległy daleko idącym przemianom. Nowi władcy nie byli związani żadnymi więzami ze społeczeństwem zajętego kraju. Stanowili gr!upę etnicznie i społecznie obcą, a przede 'Wszystkim ekskluzywną, zamkniętą, nie ulegającą prawie wcale wpływom środowiska. Bratem zakonnym mógł być Niemiec, przybysz z terenu Rzeszy. Panowanie ich opierało się wyłącznie na sile, motylwy


Pomorze po wojnie trzynastoletniej - rządy Krzyzackie

20 July 2012r.

Zagarnięte tereny podzielili Krzyżacy na komturstwa, w ramach których wydzielano czasami mniejsze jednostki administracyjne, zwane najczęściej wójtostwami — podległe bądź bezpośrednio kom-turom, bądź samemu wielkiemu mistrzowi. W komturstwie gdańskim utworzono specjalny urząd rybicki (Fischamt) z siedzibą w Pucku. Pierwszego urzędnika, imieniem Chrystian, spotykamy dopiero w 1338 ,r. Do tego czasu prawdopodobnie żył jeszcze dawny kasztelan i wykonywał władzę w imieniu nowych panów. Zakres władzy rybickiego był szerszy niżby należało


1450 r na Kaszubach

20 July 2012r.

Działania wojenne w 1450 r. omijały początkowo północne Kaszuby, ale ludność odczuwała silnie ich skutki. Podatki i daniny ubożyły ją, postoje wojsk — często niepłatnych — narażały na rabunki i rekwizycje. Na tym tle dochodziło nawet do walk chłopów i węglarży z oddziałami zaciężnymi obu stron. Trudności finansowe, które odczuwał król polski, związkowcy i wielki mistrz, spowodowały, że gdańszczanie zastawili Puck z okręgiem królowi szwedzkiemu Karolowi Knutsonowli za 15 tysięcy grzywien w 1456 r. O jego działalności podczas póbytu w PuCku wiemy tylko tyle, że nadał staroście, czyli wójtowi tupadłowskiemu trzy łany lasu w Rozewiu. Nie przebywał zresztą w mieście długo. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1460 r.


Pomorze wiek XVI

25 July 2012r.

Wiek XVI charakteryzuje się w całej Polsce dalszym rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej: rolnictwo rozwijało się w oparciu o folwark uprawiany rękami i sprzężajem poddanych chłopów. Proces ten, choć z opóźnieniem, dotarł i do Prus Królewskich, a więc i na tereny ziemi puckiej. Wszyscy jednak badacze są zgodni, że rozwój tego typu gospodarki pańskiej był na Pomorzu powolniejszy niż na pozostałych ziemiach Korony leżących w dorzeczu Wisły. Jako przyczyny tego stanu rzeczy podaje się bardziej rozwiniętą gospodarkę towarową, wysokie ceny na zboże, które czyniły opłacalnym korzystanie z pracy najemnej, a nie dążenie do zdobycia per fas et nefas darmowej siły roboczej chłopów. Inną cechą charakterystyczną było istnienie tutaj zamożnego chłopstwa, co było związane z nierozdrabnianiem gospodarstw kmiecych.


Ziemia Pucka - przeszłość

25 July 2012r.

W 1635 r. stosunki na pomorzu zmieniły się na niekorzyść chłopów. W mieście i na zamku pojawiły się nowe garnizony wojskowe, przyszły wspomniane wyżej mandaty królewskie nakazujące dostarczenie podwód na zwózkę drewna do zamku i na budujące się fortyfikacje helskie. Posługi transportowe spadły właśnie na barki chłopów wsi królewskich. Starosta oprócz tych robocizn na rzecz państwa żądał też normalnych świadczeń dla siebie. Chłopi wznowili walkę i znowu przestali odrabiać pańszczyzny w okresie sianokosów, Tym razem na prośbę Działyńskiego o pomoc przebywający w Prusach król zareagował równie szybko i przysłał specjalnego komisarza — swego sekretarza Piotra Stankara. Wezwanie podpisane przez niego, a skierowane do chłopów zostało wysłane 29 sierpnia i zawierało nakaz stawienia się ich na rozprawę do Pucka na dzień 31 tegoż miesiąca.


„Województwo Pomorskie"

16 July 2013r.

Nazwa „Województwo Pomorskie" nie jest ścisłą, gdyż dawne województwo pomorskie (do XIII w. księstwo pomorskie) zajmuje tylko lewy brzeg Wisły, podczas gdy na prawym brzegu Wisły leżały województwa malborskie i chełmińskie, z których ostatnie składało się niegdyś z ziemi michałowskiej, chełmińskiej i lubawskiej, które do XIII w. wchodziły w skład Mazowsza. Ziemie te w okresie 1466—72 nosiły nazwę Prus Królewskich, która była o tyle nieodpowiednią, że lewy brzeg Wisły nigdy do celtyckich Prusaków nie należał, a w czasach rozbiorów nadano im urzędową nazwę Prus Zachodnich


Ludność Pomorska

16 July 2013r.

LUDNOŚĆ Liczba ludności. Wedle spisu z dnia 1 października 1921 posiada województwo pomorskie 941.461 m. W r. 1910 na tym samym obszarze mieszkało 986.576 osób, ludność zmiejszyła się zatem o 45.000 osób, częściowo skutkiem wojny, a częściowo emigracji Niemców z miast. Przedwojenne Prusy Zachodnie liczyły 1,704.000 mieszk., t. j 67 mieszk. na 1 km', były zatem o wiele słabiej zaludnione niż b. Królestwo Kongresowe i Galicja.


Strona 2 z 3, < Poprzednia  1  [2]  3  Następna >