kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Misja Polska na Pomorzu Zachodnim

23 August 2013r.

Misja polska na Pomorzu Zachodnim (1124—1128) Utrzymanie zwierzchnictwa Polski na Pomorzu Zachodnim wymagało ściślejszego włączenia tej dzielnicy w organizację wczesnofeudalnego państwa Piastów. Dopóki Pomorze pozostawało pogańskie, istniało stałe za-grożenie przez roszczenia podnoszone ze strony pogranicznych biskupów i margrabiów niemieckich. W dogodnej chwili mogły one doprowadzić do podporządkowania tego kraju niemieckiej organizacji kościelnej i politycznej, a w następstwie do wyparcia polskich wpływów politycznych.,


Tworzenie się Wspólnoty Ustrojowej Pomorza Zachodniego z Polską

23 August 2013r.

TWORZENIE SIĘ WSPÓLNOTY USTROJOWEJ POMORZA ZACHODNIEGO Z POLSKĄ 1, Promieniowanie ustroju polskiego na Pomorze Zachodnie Ustrój wczesnofeudalnego państwa pomorskiego kształtował się według wzorów zaczerpniętych z monarchii piastowskiej. Naczelna władza należała do księcia. Obowiązywała zasada dziedziczności tronu, przy czym do następstwa uprawnieni byli wszyscy męscy członkowie dynastii. W wypadku istnienia kilku spadkobierców rządzili oni podówczas bądź to wspólnie (np. w latach 1153—1160, 1187—1216), bądź też przez dokonanie podziału kraju. W tym drugim wypadku zazwyczaj jeden z książąt dzielnicowych pozostawał w pewnym stosunku zależności od drugiego (np. w latach 1160—1180).


Pomorze Zachodnie na Tle Sytuacji Politycznej w Regionie Bałtyckim

23 August 2013r.

ROZDZIAŁ I: POMORZE ZACHODNIE NA TLE OGÓLNEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ W REGIONIE BAŁTYCKIM W XII I XIII WIEKU W ciągu XII wieku nastąpiły w basenie Morza Bałtyckiego poważne zmiany w układzie sił politycznych i gospodarczych. Ostatnie niezależne dotąd ludy zachodniosłowiańskie znalazły się w obliczu nasilającej się agresji niemieckich i duńskich sąsiadów. Od chwili'przejścia Rzeszy w ręce przedstawicieli dynastii


Przemiany Społeczno-Gospodarcze na Wsi Zachodniopomorskiej

23 August 2013r.

1. Zmiany w strukturze gospodarczej wsi zachodniopomorskiej W ciągu XIII wieku zaznaczył się wyraźny postęp w dziedzinie produkcji rolnej. Radło jako podstawowe narzędzie orki, poczęło schodzić 11 a drugi plan, ustępując bardziej udoskonalonym formom, jak pług i płu-życa. Termin aratrum, spotykany w źródłach, może odnosić się zarówno do jednego, jak i drugiego z tych narzędzi. W szczecińskiej taryfie celnej z połowy XIII wieku wyliczono m. in. lemiesze,. Przy transakcjach nieruchomościami ziemskimi pojawia się często zwrot: "ze wszystkimi narzędziami", co wskazywałoby na wzrost wartości przeciętnego inwentarza martwego. Poza tym jednak nie posiadamy w źródłach bardziej szczegółowych wzmianek o narzędziach rolniczych