kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Ustrój Terytoialny i Społeczny Słowianskiej Ludności Pomorza

16 August 2013r.

USTRÓJ TERYTORIALNY I SPOŁECZNY SŁOWIAŃSKIEJ I PRUSKIEJ LUDNOŚCI POMORZA WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU (VI—XII WIEK) 1. Metoda rekonstrukcji Ustrój terytorialny i społeczny Pomorza w VI—XII wieku poznajemy głównie drogą pośrednią. Wynika to stąd, że odtwarzamy go w oparciu źródła pisane pochodzące przeważnie dopiero z XIII i XIV wieku, posługując się metodą retrogresji, a dalej w oparciu o źródła archeologiczne onomastyczne, pozwalające tylko na częściowe odtworzenie pierwotnego krajobrazu kulturalnego i osadniczego. Z tego względu zrekonstruowany w opracowaniach historycznych obraz ustroju terytorialnego i społecznego Pomorza we wczesnym średniowieczu ma w dużej mierze charakter hipotetyczny.


Dzieje Polityczne,Ekspansja Państwa Polskiego na Pomorze

16 August 2013r.

DZIEJE POLITYCZNE (VI—XII WIEK); EKSPANSJA PAŃSTWA POLSKIEGO NA POMORZE (X—XII WIEK) 1. Pierwsze wiadomości o 'Pomorzu po wędrówkach ludów (VI—IX wiek) Przejście od starożytności do średniowiecza dokonało się na Pomorzu prawie niepostrzeżenie i bez większych zmian. Ostatnia fala ludów germańskich, zmierzających ze Skandynawii nad Morze Czarne, a następnie na równiny Pannonii, przesunęła się przez ujście Odry i ujście Wisły najpóźniej w III wieku


Język,Ideologia i Kultura Artystyczna Pomorzan

16 August 2013r.

JĘZYK, IDEOLOGIA, KULTURA ARTYSTYCZNA 1. Charakterystyka językowa Pomorza słowiańskiego; zagadnienie jedności językowej Pomorza z Słowiańszczyzną połabską i Polską Najstarsze świadectwo etnicznej, a także językowej jedności Słowian, zachodnich przekazał dobrze z ich stosunkami obznajomiony kanonik kapituły bremeńskiej


Charakterystyka Okresu VI-XII na Pomorzu

16 August 2013r.

CHARAKTERYSTYKA OKRESU Na przestrzeni VI—XII wieku zaszły na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim doniosłe zmiany zarówno w zakresie życia społeczno-ekono-micznego, jak i życia społeczno-politycznego, a także kulturalno-ideolo-gicznego. W dziedzinie stosunków ekonomicznych najważniejszym osiągnięciem było upowszechnienie rolnictwa jako podstawowego zajęcia ludności; przeważała w nim jeszcze uprawa trawo-polna i wypaleniskowa, lecz jak na to wskazują znaleziska archeologiczne i źródła pisane pod koniec okresu w użycie weszły socha i radło, pozwalające na uprawę orną. Produkcja rolna wpłynęła ńa zwiększenie podstawy żywnościowej i tym samym na wzrost liczby ludności.


Za obrzeżami Szwajcarii Kaszubskiej

28 August 2013r.

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA Za obrzeżami Szwajcarii Kaszubskiej Gdzie konkretnie tym razem? Jako się rzekło: na południowym zachodzie województwa, ściśle w jednej z największych, naj uroki iwszych i... najmniej znanych gmin ziemi bytowskiej - Czarnej Dąbrówce. Jak caia Bytowszczyzna, dodajmy, przez setki lat niestrudzone bojeo polskość toczącej. Setki lat... Aż osiem wieków


Skarbiec Pradoliny Łeby

02 September 2013r.

Skarbiec pradoliny Łeby Wędrując wzdłuż północnych zakątków Pomorza warto, a nawet i trzeba odwiedzić Muzeum Regionalne w Lęborku oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Znajdują się tam, zwłaszcza w grodzie przy ujściu M ot ławy, fascynujące - proszę zaufać - zbiory wykopalisk z wielokulturowego cmentarzyska w pradolinie Łeby. Doprawdy żywa, sugestywna lekcja dziejów wspomnianej ziemi, będącej przez setki lat "'małą ojczyzną" Kaszubów -Słowińców.